Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ:   1928

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ίδρυση - Έδρα  - Σκοπός

΄Αρθρο 1

          Το έτος 1928 ιδρύθηκε στη Πάτρα αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ», που το έτος 2000 μετονομάσθηκε σε «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.Σ. ΠΑΤΡΩΝ» που λειτουργεί ανελλιπώς μέχρι σήμερα.

          Ο Σύλλογος  είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αθλητικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, είναι μέλος των εδρευουσών στην Αθήνα Ομοσπονδιακών Οργανώσεων με τις πρώην κοινές ονομασίες «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΕΟΣ)», που μετονομάστηκε σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΕΟΧΟ)», διαχωρισθείσα μεταγενέστερα σε: α) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΕΟΧ)» και β) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΕΟΟΣ)», μετονομασθείσα ήδη σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (ΕΟΟΑ)», αποκαλούμενες στο εξής «ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ».

          Ο τίτλος του «ΕΟΣ Πατρών» στην Αγγλική  γλώσσα είναι «PATRAS ALPINE ASSOCIATION (PAA)», στη δε Γαλλική γλώσσα είναι «CLUB ALPIN DE PATRAS (CAP)».

 

΄Αρθρο 2

          ΄Εδρα του Συλλόγου είναι η πόλη των Πατρών, όπου και τα ιδιόκτητα γραφεία του (Παντανάσσης αριθ. 29).

 

΄Αρθρο 3

          Σκοπός του συλλόγου είναι η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση όλων των μορφών της ορειβασίας, της αναρρίχησης, της χιονοδρομίας και γενικότερα των ορεινών και χειμερινών αθλημάτων, η φροντίδα αναπτύξεως αυτών, καθώς επίσης η προστασία και ανάπτυξη του Ελληνικού ορεινού χώρου και περιβάλλοντος και διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς αυτόν.

          Ο σύλλογος έχει περιοριστικώς και μόνο τους σκοπούς οι οποίοι αναγράφονται στο παρόν καταστατικό αποκλειομένης κάθε παρεκκλίσεως από αυτούς χωρίς προηγούμενη έγκυρη τροποποίηση του παρόντος.

 

΄Αρθρο 4

          Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών του ο σύλλογος:

α)Οργανώνει ορειβατικές αναβάσεις, αναρριχητικές δραστηριότητες και άλλες συναφείς εκδηλώσεις σε Ελληνικά και ξένα βουνά.

β)Οργανώνει και συμμετέχει σε αγώνες χιονοδρομίας, αναρρίχησης καθώς και κάθε είδους άλλα ορεινά αθλήματα.

γ) Ομοίως Οργανώνει σχολές τεχνικής κατάρτισης και κέντρα για την βελτίωση της τεχνικής των μελών και αθλητών του στα ορεινά αθλήματα γενικώς.                                                                                                               Για την καλλίτερη και εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου λειτουργούν δύο (2) ισότιμοι τομείς δραστηριότητας που είναι: 1) ο Τομέας Ορειβασίας, στον οποίο υπάγονται τα τμήματα: α) Ορειβασίας, β) Αναρρίχησης, γ) Ορειβατικού σκί, δ) Ορεινής Ποδηλασίας (mountain bike), ε) καταφυγίων και εντευκτηρίων και στ) άλλων νέων ορεινών αθλημάτων και 2) ο Τομέας Χιοινοδρομίας, στον οποίο υπάγονται τα τμήματα: α) Αλπικού σκί, β) Σκί αντοχής, γ) Χιονοσανίδας (snow board), δ) Διάθλου, ε) Ακροβατικού σκί και όσα άλλα χειμερινά αθλήματα συμπεριλαμβάνει η Ομοσπονδία.

δ) Δύναται να δημιουργεί, να κατασκευάζει και να συντηρεί κάθε είδους εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς και δραστηριότητες του και επιμελείται την σωστή λειτουργία τους.

ε)Ενθαρρύνει, καθοδηγεί και παρέχει την συμπαράστασή του και την βοήθειά του για την κατάρτιση μελετών ορθολογικής οργανώσεως του ορεινού χώρου και για την εκτέλεση από δημόσιες αρχές και ιδιώτες, έργων εξυπηρετούντων τους σκοπούς του εφ’  όσον δεν θίγουν τον ορεινό χώρο.

στ)Εκδίδει περιοδικά και άλλα έντυπα και παρεμβαίνει με δημοσιεύσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς του και συμβάλλει με κάθε τρόπο στην γνωριμία του Ελληνικού ορεινού χώρου από το ευρύτερο κοινό.

ζ)Διατηρεί εντευκτήριο προς συνάντηση και επικοινωνία των μελών του, καθώς και βιβλιοθήκη.

η) Εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου για τους ισότιμους τομείς Ορειβασίας και Χιονοδρομίας.

θ) Συντηρεί, επισκευάζει, αναβαθμίζει και διατηρεί στη καλλίτερη δυνατή κατάσταση τα δύο (2) καταφύγια μαζί με τις ιδιόκτητες εκτάσεις αυτών και του περιβάλλοντος χώρου τους, που διαθέτει στο Παναχαϊκό όρος, για την εξυπηρέτηση των μελών του συλλόγου, όπως και για μέλη άλλων Ορειβατικών συλλόγων και επισκεπτών με ανάλογα ενδιαφέροντα, όπως επίσης συντηρεί και φροντίζει τα ιδιόκτητα γραφεία του.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Περί μελών και αθλητών

΄Αρθρο 5

          Μέλη του συλλόγου γίνονται δεκτοί όσοι αγαπούν αποδεδειγμένα το βουνό , επιδίδονται στην ορειβασία, αναρρίχηση, χιονοδρομία και τα καλλιεργούμενα από τον σύλλογο ορεινά και χειμερινά αθλήματα, έχουν δε αποδεδειγμένα τις αντικειμενικές  δυνατότητες να συμμετέχουν με ασφάλεια για τους ίδιους και για τους λοιπούς συμμετέχοντες στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις του σωματείου έχουν συμπληρώσεις το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς και κωλύματα του άρθρου 3 του Αθλητικού νόμου 2725/1999, όπως ισχύει ή της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας.

 

΄Αρθρο 6

          Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. από απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών του συλλόγου, πρόσωπα που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες για προαγωγή των επιδιωκομένων από τον σύλλογο σκοπών ή την γενικότερη προαγωγή της ορειβασίας, της αναρρίχησης, της χιονοδρομίας και των ορεινών και χειμερινών αθλημάτων.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

΄Αρθρο 7

          Για την εγγραφή μέλους απαιτούνται προς το Δ.Σ. του συλλόγου:

α)΄Εγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου.

β)Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986  με την οποία δηλώνει ότι δεν υπόκειται στους περιορισμούς και κωλύματα εγγραφής όπως ορίζει το άρθρο 3 του αθλητικού νόμου 2725/99 όπως ισχύει και ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με το καταστατικό.

γ) Την καταβολή του ποσού της εγγραφής καθώς και την συνδρομή του, που αναλογεί στο αντίστοιχο υπολειπόμενο εξάμηνο του χρόνου εγγραφής του, άλλως ολόκληρου του τρέχοντος έτους.

          Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του εντός προθεσμίας 60 ημερών το αργότερο από την υποβολή της, να μην εγκρίνει την αίτηση εγγραφής και υποχρεούται να επιστρέψει  το ποσό της εγγραφής και  της συνδρομής.

          Για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης εγγραφής ενημερώνεται εγγράφως ή με e-mail ο ενδιαφερόμενος.

 

΄Αρθρο 8

          Οι αθλητές και αθλήτριες είναι εφοδιασμένοι με ειδικό δελτίο αθλητού και συμμετέχουν στα αγωνίσματα της χιονοδρομίας, της αναρρίχησης και γενικότερα στα ορεινά και χειμερινά αθλήματα μη δικαιούμενοι αναμίξεως εις τα της διοικήσεως του συλλόγου και της συμμετοχής στις Γ.Σ.

          Οι αθλητές-αθλήτριες δικαιούνται να γίνουν μέλη μετά από ένα (1) έτος αφ’  ότου έπαυσαν να αθλούνται με την υποβολή στο Δ.Σ. σχετικής αιτήσεως για έγκριση.

          Οι εν ενεργεία αθλητές-αθλήτριες δικαιούνται να εγγραφούν σαν μέλη με τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους και με την υποβολή στο Δ.Σ. σχετικής αιτήσεως για έγκριση.

          Μετά την έγκριση αποκτούν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών.

 

΄Αρθρο 9

          Τα μέλη καταβάλουν ετήσια συνδρομή που καθορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών , για το τρέχον της συγκλήσεως χρόνο.

          Η ετήσια συνδρομή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.

          Τα εγγραφόμενα μέλη καταβάλλουν επίσης πριν από την εγγραφή τους δικαίωμα εγγραφής το οποίο καθορίζει η Γ.Σ.

Με την ίδια απόφασή της για το ίδιο χρονικό διάστημα, η Γ.Σ. δύναται να καθορίζει μικρότερο δικαίωμα εγγραφής και μειωμένη συνδρομή, προκειμένου περί σπουδαστών, εργαζομένων ή άλλων κατηγοριών προσώπων που δεν πέρασαν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

 

΄Αρθρο 10

Τα μέλη του συλλόγου οφείλουν να συμμετέχουν ενεργώς στις δραστηριότητές   του, να τηρούν τους κανονισμούς διεξαγωγής και ασφαλείας των αντιστοίχων δραστηριοτήτων , να καταβάλουν τακτικά τις συνδρομές  τους και να συμμετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις εφόσον δικαιούνται, να υποβάλλουν όταν το κρίνουν χρήσιμο, έγγραφες προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις, ως και τυχόν παράπονά τους προς τα αρμόδια όργανα του συλλόγου.

 

΄Αρθρο 11

 Τα μέλη έχουν το δικαίωμα ν΄ αποχωρήσουν από τον σύλλογο, αφού υποβάλλουν έγγραφη αίτηση παραίτησης από αυτόν και έχουν εκπληρώσει τις μέχρι τότε υποχρεώσεις και κάθε είδους εκκρεμότητες προς τον Σύλλογο, παράλληλα δε έχουν καταβάλει τις μέχρι τότε συνδρομές τους.

 

΄Αρθρο 12

          Το σωματειακό έτος ορίζεται από την 1η Απριλίου μέχρι την 31η Μαρτίου του επομένου έτους.

 

΄Αρθρο 13

          Παύουν να είναι μέλη του συλλόγου:

α) ΄Οσοι καθυστερούν την συνδρομή τους τα προηγούμενα δύο (2) έτη και δεν την καταβάλουν έως την 31ην Μαρτίου του επομένου έτους, διαγράφονται ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται, αφού τους αποσταλεί επιστολή, με ηλεκτρονικό τρόπο ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο και  λάβουν γνώση εγγράφως της διάταξης του άρθρου αυτού , περάσει δε άπρακτοι τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την ειδοποίηση αυτή.

          Τα μέλη που η διαμονή τους είναι άγνωστη, δεν χρειάζεται παρόμοια ειδοποίηση.

β)Για όσους συντρέχουν τα κωλύματα και οι περιορισμοί εγγραφής του άρθρου 3 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999  και της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας.

γ)΄Οσοι διαγραφούν για άλλο λόγο, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Παραβάσεις Καταστατικού

΄Αρθρο 14

          Για παραβάσεις του Καταστατικού του συλλόγου από μέλη και αθλητές ή παραβάσεις κανονισμών ή για πράξεις επιβλαβείς και διαγωγή κατάφωρα αντίθετη προς τους σκοπούς του συλλόγου και εν γένει ανάρμοστη συμπεριφορά, συγκαλείται έκτακτο Δ.Σ. το οποίο αποφασίζει για τις επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

          Στην έκτακτη  αυτή συνεδρίαση του Δ.Σ. καλείται απαραιτήτως εγγράφως ο υποπέσας στο παράπτωμα προς απολογία όπου και μόνο απολογείται.

          ΟΙ ποινές είναι:

α)΄Εγγραφη επίπληξη.

β)Αυστηρή έγγραφη επίπληξη.

γ)Απαγόρευση συμμετοχής στις δραστηριότητες και άλλες εκδηλώσεις καθώς και της εισόδου του στο εντευκτήριο του συλλόγου και της χρήσεως των εν γένει εγκαταστάσεων μέχρι ένα (1) έτος.

δ)Προκειμένου περί αθλητών, η απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες και εν γένει αθλητικές εκδηλώσεις μέχρι ενός (1) έτους.

ε)΄Ότι επιπλέον ορίζουν οι σχετικοί κανονισμοί των αντίστοιχων Ομοσπονδιών.

στ)Η οριστική διαγραφή υποκείμενη μεν στην έγκριση της Γ.Σ. μη αναστελλομένη όμως μέχρι της συγκλήσεως τη Γ.Σ., στην οποία μπορεί να παρίσταται ο πειθαρχικά ελεγχόμενος κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως ή αποστολής e-mail χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενικές Συνελεύσεις

΄Αρθρο 15

          ΄Οργανα του συλλόγου είναι :

α)η Γενική Συνέλευση των μελών,

β) το εκλεγμένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

΄Αρθρο 16

          Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται  από τα ενημερωμένα ταμειακώς μέλη του συλλόγου, δηλ. εκείνα που έχουν καταβάλει την συνδρομή τους του έτους για το οποίο συγκαλείται και εφ΄ όσον έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους.

          Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά τον μήνα Απρίλιο κάθε χρόνου, έκτακτη δε όταν το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσουν εγγράφως, με αίτησή τους που θα ορίζει και θέματα της συνελεύσεως, τουλάχιστον το ¼ των μελών που είναι ταμειακώς ενημερωμένα και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους. Η πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται είτε με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα μέλη, είτε με αποστολή e-mail στα μέλη, είτε με σχετικό δημοσίευμα σε μία τουλάχιστον εφημερίδα επτά (7) ημέρες πριν την Συνέλευση.

          Η Γενική Συνέλευση της οποίας προεδρεύει εκλεγμένο δι’  ανατάσεως της χειρός μέλος και στην οποία μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ή γνώμης και τα επίτιμα μέλη ,απαγορευμένης της εισόδου στην Συνέλευση, του τιμωρημένου δια διαγραφής μέλους σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και παντός προσώπου ξένου προς τον σύλλογο, εκτός μόνο και εάν δι’ ειδικούς λόγους το Δ.Σ. αποφασίσει την συμμετοχή σ’ αυτήν εμπειρογνωμόνων, ειδικών συμβούλων ή εκπροσώπων του τύπου, άνευ δικαιώματος ψήφου, ευρίσκονται εν απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον το ¼ των μελών που είναι ταμειακώς ενημερωμένα και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους.

          Αν δεν γίνει απαρτία ή η Συνέλευση που άρχισε διακοπεί για έλλειψη απαρτίας, συνέρχεται και πάλιν χωρίς νέα ειδοποίηση μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο, οπότε και θεωρείται έγκυρη με οποιοδήποτε αριθμό μελών, αποφασίζει δε εγκύρως δια τα μη συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

 

΄Αρθρο 17

Κατά  την τακτική Γενική Συνέλευση αναπτύσσονται πεπραγμένα του Δ.Σ., υποβάλλεται διαχειριστικός απολογισμός του προηγουμένου διαχειριστικού έτους, ο οποίος και συνοδεύεται από την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του έτους  κατά τον οποίο γίνεται η Συνέλευση και ενεργούνται αρχαιρεσίες κάθε τρία (3) σωματειακά χρόνια. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αποφάσεις για θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση είναι άκυρες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Διοίκηση και τρόπος εκλογής

΄Αρθρο 18

Η Γενική Συνέλευση των μελών εκλέγει με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3) σωματειακά χρόνια, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του μηνός Απριλίου από τα μέλη του συλλόγου που υπέβαλαν υποψηφιότητα, τον Πρόεδρο και οκτώ (8) συμβούλους οι οποίοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιό της. Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ., των υποψηφίων Προέδρων και των υποψηφίων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατ΄ αλφαβητική σειρά.  Η εκλογή του Προέδρου, των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Για τις θέσεις των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μία ή περισσότερες θέσεις των μελών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο (2) ή περισσότεροι υποψήφιοι για την θέση του Προέδρου για την εκλογή του απαιτείται πλειοψηφία κατά ποσοστό 50% συν ένα των ψηφισάντων, άλλως διενεργείται την ίδια ημέρα επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο (2), οπότε εκλέγεται αυτός που συγκεντρώσει την απλή πλειοψηφία.

Το Δ.Σ. με την πρώτη συνεδρίασή του μετά από πρόταση του Προέδρου , το αργότερο 15 ημέρες μετά την Γ.Σ. εκλέγει από τα εκλεγέντα μέλη του τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον ΄Εφορο Ορειβασίας και Αναρρίχησης, τον ΄Εφορο Χιονοδρομίας, τον Έφορο Καταφυγίων και εγκαταστάσεων και τον ΄Εφορο Δημοσίων Σχέσεων.

Το Δ.Σ. ασχολείται με την προώθηση των σκοπών του συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του, προπαρασκευάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων και εκτελεί τις αποφάσεις αυτών. Μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγονται και τέσσερα (4) αναπληρωματικά μέλη. Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. είναι οι τέσσερις (4) ή όσοι και άν είναι επιλαχόντες της εκλογής των τακτικών μελών του Δ.Σ.

Είναι δυνατή η κατά την διάρκεια της θητείας του μεταβολή της συνθέσεως του Δ.Σ.

΄Αρθρο 19

Για τις υπηρεσίες τους προς τον σύλλογο, τα μέλη των οργάνων του δεν δικαιούνται αντιμισθίας. Επιτρέπεται όμως η καταβολή οδοιπορικών εξόδων, διαμονής και διατροφής για εκτός έδρας αποστολή τους.

 

Άρθρο 20

          Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδριάσεις τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν είναι ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του που ορίζουν και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του, οι δε αποφάσεις του είναι έγκυρες με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων στην συνεδρία μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

          Σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου, καλείται η Γ.Σ. εντός μηνός και προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου. Εάν το Δ.Σ. διανύει το τελευταίο εξάμηνο της θητείας του, εκλογή νέου Προέδρου δεν γίνεται αλλά τον αντικαθιστά ο αρχαιότερος εκ των δύο (2) Αντιπροέδρων.

          Το Δ.Σ. δύναται να αναρτά στο χώρο ανακοινώσεων του συλλόγου επιγραμματικά τα θέματα που συζητά καθώς και τις αποφάσεις που λαμβάνει κατά τις συνεδριάσεις του ώστε να ενημερώνονται τα μέλη του συλλόγου.

 

΄Αρθρο 21

          Μέλη του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα απουσιάζουν από τέσσερις (4) κατά σειρά συνεδριάσεις του, είναι δυνατόν, ύστερα από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. να θεωρηθούν ότι παραιτήθηκαν και ν’  αντικατασταθούν, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση, από τους κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες.

 

΄Αρθρο 22

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. που συγκαλείται μετά από εντολή του, υπογράφει τα πρακτικά αυτών, τα έγγραφα και τα εντάλματα. Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται όπως ορίζει το άρθρο 23. Μαζί με τον Γεν. Γραμματέα εκπροσωπεί τον σύλλογο σε κάθε  Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή, Διοικητική, Δικαστική ή άλλη και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.

 

΄Αρθρο 23

          Κωλυομένου του Προέδρου τον αντικαθιστά ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο έτερος Αντιπρόεδρος. Πέραν των καθηκόντων τούτων ο Αντιπρόεδρος  Ορειβασίας προΐσταται (ευθύνεται) του Τομέα Ορειβασίας μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον ΄Εφορο Ορειβασίας – Αναρρίχησης, με τους οποίους συντονίζει τις δραστηριότητες των τμημάτων Ορειβασίας, Αναρρίχησης, Ορειβατικού σκί, Ορεινής ποδηλασίας, καταρτίζει τον εσωτερικό  κανονισμό λειτουργίας των τμημάτων του τομέα της Ορειβασίας που υποβάλλονται για έγκριση στο Δ.Σ., καταρτίζει τον προϋπολογισμό των τμημάτων του τομέα συνολικά, κρατά πρόχειρο ταμείο στο οποίο καταχωρούνται τα έσοδα από εκδηλώσεις των τμημάτων και τυχόν χορηγίες, κάνει προσωρινή διαχείριση και αποδίδει λογαριασμό στον Ταμία του συλλόγου στο τέλος κάθε μήνα ή εκτάκτως εφόσον κρίνει τούτο απαραίτητο ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας και στο τέλος κάθε οικονομικού έτους που συμπίπτει με το τέλος του ημερολογιακού έτους συντάσσει και αποδίδει τον οριστικό λογαριασμό στον ταμία του συλλόγου. Ο Αντιπρόεδρος Χιονοδρομίας προϊσταται (ευθύνεται) του Τομέα Χιονοδρομίας μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Έφορο Χιονοδρομίας με τους οποίους συντονίζει τις δραστηριότητες των Τμημάτων Αλπικού σκί, Δρόμων αντοχής, Χιονοσανίδας (snow board), Διάθλου και Ακροβατικού σκί, καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των τμημάτων του Τομέα Χιονοδρομίας, που υποβάλλονται για έγκριση στο Δ.Σ., καταρτίζει τον προϋπολογισμό των τμημάτων του τομέα συνολικά, κρατά πρόχειρο ταμείο, στο  οποίο καταχωρούνται τα έσοδα από εκδηλώσεις των τμημάτων και τυχόν χορηγίες, κάνει προσωρινή διαχείριση και αποδίδει λογαριασμό στον ταμία του συλλόγου στο τέλος κάθε μήνα ή εκτάκτως εφόσον κρίνει τούτο απαραίτητο ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας και συντάσσει και αποδίδει τον οριστικό λογαριασμό στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση στο τέλος κάθε σωματειακού (οικονομικού) έτους που συμπίπτει με το τέλος Μαρτίου του ημερολογιακού έτους.

 

΄Αρθρο 24

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Συντάσσει την αλληλογραφία και φυλάσσει τα αρχεία του Συλλόγου, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τις συνεδριάσεις μετά από εντολή του Προέδρου, τηρεί το Μητρώο Μελών, συντονίζει τις εργασίες των Συμβούλων, επιμελείται για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ., προσυπογράφει δε από κοινού με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα. Σε περίπτωση φόρτου εργασίας το Δ.Σ. δύναται να εκλέξει Ειδικό γραμματέα από τα υφιστάμενα μέλη του Δ.Σ. ο οποίος θα αντικαθιστά τον Γενικό Γραμματέα.

 

΄Αρθρο 25

Ο ΤΑΜΙΑΣ: Τηρεί τα από τον  Νόμο προβλεπόμενα βιβλία, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και καταθέτει σε μία Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κάθε ποσό το οποίο υπερβαίνει τα οκτακόσια (800) ευρώ. Το ποσό αυτό είναι δυνατό να αυξομειώνεται , ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Από την Τράπεζα δύναται ο Ταμίας ν’  αποσύρει τις καταθέσεις  του συλλόγου συνολικώς ή μερικώς ύστερα από Γενική ή Ειδική απόφαση του Δ.Σ. με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Εάν ο Ταμίας απουσιάζει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του , αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. , το οποίο ορίζεται από το Δ.Σ.

 

΄Αρθρο 26

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ: Είναι υπεύθυνος μαζί με τον Αντιπρόεδρο Ορειβασίας για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προγραμμάτων, ορειβατικών και αναρριχητικών εκδηλώσεων, σχολών, κατασκηνώσεων κ.λ.π. Προτείνει μαζί με τον Α΄ Αντιπρόεδρο στο Δ.Σ. τους αρχηγούς για τις παραπάνω εκδηλώσεις. Κρατά αρχείο προόδου για κάθε ορειβάτη και αναρριχητή. Επίσης εισηγείται στο Δ.Σ. την σύσταση Τεχνικής Επιτροπής Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Τ.Ε.Ο.Α.) αποτελούμενη μέχρι πέντε (5) άτομα, τα μέλη της οποίας πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου. Είναι υπεύθυνος για την καταγραφή, την φύλαξη και διαχείριση του αναρριχητικού και ορειβατικού υλικού που είναι στην δικαιοδοσία του, τον δανεισμό και την χρέωση αυτού.

 Επίσης από κοινού με τον Έφορο Καταφυγίων και Εγκαταστάσεων εισηγείται στο Δ.Σ. την σύσταση Τεχνικής Επιτροπής Καταφυγίων (Τ.Ε.Κ.) έως πέντε (5) άτομα, τα μέλη της οποίας πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου.

΄Αρθρο 27

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ: Είναι υπεύθυνος μαζί με τον Αντιπρόεδρο Χιονοδρομίας για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προγραμμάτων χιονοδρομικού περιεχομένου, την προετοιμασία και προπόνηση των αθλητών. Ορίζει τους αρχηγούς και συνοδούς των αθλητών στις διάφορες συμμετοχές τους σε επίσημους αγώνες και προπονήσεις. Επίσης εισηγείται στο Δ.Σ. από κοινού με τον Αντιπρόεδρο Χιονοδρομίας την σύσταση Τεχνικής Επιτροπής Χιονοδρομίας (Τ.Ε.Χ.) έως πέντε (5) άτομα, τα μέλη της οποίας πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου. Είναι υπεύθυνος για την καταγραφή, τη σωστή φύλαξη και διαχείριση του χιονοδρομικού υλικού που είναι στη δικαιοδοσία του, καθώς και για τον δανεισμό και χρέωση αυτού.

 

Άρθρο  28

ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Έχει την επιμέλεια της ακίνητης περιουσίας του συλλόγου και φροντίζει για την καλή συντήρηση τόσο των καταφυγίων όσο και των εντευκτηρίων του συλλόγου. Επίσης εισηγείται από κοινού με τον Α΄ Αντιπρόεδρο (Ορειβασίας) στο Δ.Σ. την σύσταση Τεχνικής Επιτροπής Καταφυγίων (Τ.Ε.Κ.) έως πέντε (5) άτομα, τα μέλη της οποίας πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου.

  

΄Αρθρο 29

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Είναι υπεύθυνος για την προβολή της δράσης του συλλόγου καθώς και την παρουσία του σε κοινωνικές υποχρεώσεις του συλλόγου , για την μέριμνα της διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων, τα μέσα μαζικής δικτύωσης του συλλόγου και συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα για την αλληλογραφία όπου τον αφορά. Επίσης εάν αυτός κρίνει σκόπιμο εισηγείται στο Δ.Σ. τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων, τα μέλη της οποίας πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου.

 

΄Αρθρο 30

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται να ζητούν και να ενημερώνονται για την αλληλογραφία, υπογράφοντας αυτή.

 

΄Αρθρο 31

Το Δ.Σ. τηρεί τα εξής βιβλία: α) Μητρώο μελών, β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Εσόδων – Εξόδων, ε) Περιουσιακών Στοιχείων, στ) Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων.

 

Άρθρο 32

          Το Δ.Σ. εγκρίνει τους κανονισμούς λειτουργίας του Συλλόγου, εντευκτηρίων, καταφυγίων, αναβάσεων και χιονοδρομικών αγώνων, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τα μέλη και τους αθλητές και αθλήτριες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Εξελεγκτική Επιτροπή

΄Αρθρο 33

          Στην ανά τριετία Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, από μέλη του συλλόγου, που η θητεία τους  είναι ισόχρονη με την θητεία του Δ.Σ. και η οποία αποστολή έχει την υποβολή, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση εκθέσεως για την οικονομική κατάσταση του συλλόγου και την διαχείριση του Δ.Σ. ύστερα από έλεγχο των βιβλίων. Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Οι αποφάσεις της Επιτροπής παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία (3) μέλη της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Πόροι και Περιουσία

΄Αρθρο 34

          Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Οι  αναφερόμενοι στο άρθρο 9 και προερχόμενοι από συνδρομές μελών και δικαιώματα εγγραφής, καθώς επίσης και από προσφερόμενα από τα μέλη χρηματικά ποσά.

β)Πρόσοδοι από την διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου.

γ)΄Εσοδα από πωλήσεις εκδόσεων του συλλόγου.

δ)΄Εσοδα από εορτές και οργανούμενες εκδηλώσεις.

ε)Επιχορηγήσεις κρατικές, κοινοτικές (Ε.Ε.) και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

στ)Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίες γίνονται δεκτές  πάντοτε όπως ορίζει ο Νόμος.

ζ)Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς τον σύλλογο από μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, όπως ορίζει ο νόμος.

 

΄Αρθρο 35

          Η περιουσία του συλλόγου δεν επιτρέπεται να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο παρόν Καταστατικό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

΄Αρθρο 36

          Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.  Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ., με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης.

 

΄Αρθρο 37

          Ο σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος εκτός από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ» για το άθλημα της χιονοδρομίας και την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ» για το άθλημα της ορειβασίας και της αναρρίχησης και οποιασδήποτε άλλης Ομοσπονδιακής Οργάνωσης, που να έχει όμως αμιγώς αθλητικό χαρακτήρα και να διέπεται από το νομικό καθεστώς των αθλητικών σωματείων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

΄Αρθρο 38

          Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού αποφασίζεται από την Γενική  Συνέλευση στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ταμειακώς ενημερωμένων μελών του και απαιτείται η  ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση των μελών συνέρχεται και πάλι το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, οπότε θεωρείται έγκυρη με την παρουσία του ημίσεος (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών και απαιτείται η ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας, η Συνέλευση συνέρχεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, οπότε θεωρείται έγκυρη με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων μελών και αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την τροποποίηση του Καταστατικού.

          Η διάλυση του συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία των ¾ τουλάχιστον των ταμειακώς ενημερωμένων μελών του και απαιτείται πλειοψηφία ¾ των παρόντων. Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία του συλλόγου περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

 

΄Αρθρο 39

          Ο σύλλογος έχει σφραγίδα, η οποία φέρει στη μεν εξωτερική της περιφέρεια τις λέξεις «Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Πατρών», στο δε εσωτερικό μέρος το μέχρι σήμερα σήμα του Ε.Ο.Σ. και στο κάτω μέρος το έτος ιδρύσεως αυτού δηλ. «1928».

 

΄Αρθρο 40       

Το   παρόν καταστατικό που περιέχει σαράντα (40) άρθρα, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν εγκρίθηκε σήμερα από την Γενική Συνέλευση των μελών, που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Πατρών.

 

 

 Πάτρα, 4 Φεβρουαρίου 2015

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

 

Βασίλειος  Βλασταράς                                            Θεόδωρος Κωτσάκης